Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • "cephalic phase insulin secretion" x
Clear All
Free access

Yusuke Seino, Takashi Miki, Wakako Fujimoto, Eun Young Lee, Yoshihisa Takahashi, Kohtaro Minami, Yutaka Oiso and Susumu Seino

-dependent pathway ( Fig. 4 b), and the insulin response to forced feeding of standard chow in Kir6.2 −/− mice was decreased to ∼20% in Kir6.2 + / + mice ( Fig. 4 c). Thus, the major pathway of cephalic phase insulin secretion by voluntary feeding of standard

Free access

Hidetada Ogata, Yusuke Seino, Norio Harada, Atsushi Iida, Kazuyo Suzuki, Takako Izumoto, Kota Ishikawa, Eita Uenishi, Nobuaki Ozaki, Yoshitaka Hayashi, Takashi Miki, Nobuya Inagaki, Shin Tsunekawa, Yoji Hamada, Susumu Seino and Yutaka Oiso

. ( doi:10.1172/JCI45680 ) Seino Y Miki T Fujimoto W Young-Lee E Takahashi Y Minami K Oiso Y Seino S 2013 Cephalic phase insulin secretion is K ATP channel independent . Journal of Endocrinology 218 25 – 33 . ( doi:10.1530/JOE-12